mail@louisenelson.se   •    0735311662   •   louisenelson.se

Välmående skolor

Som kurator ser jag eleven i hela sitt sammanhang och fokus är hälsofrämjande och förebyggande. Det finns kunskap och strategier som hjälper oss att hantera studier, relationer, oro och nedstämdhet. Att bli lyssnad till och få stöd hjälper till att stärka den egna identiteten och lindra oro. En fungerande elevhälsa som är synlig är en viktig del för att skapa välmående skolor och möjliggöra goda studieresultat. Tjänsten omfattar samtalsstöd till elever, rådgivning till föräldrar och personal, psykosocialt arbete i klasserna, deltagande i åtgärdsprogram, kontakter med myndigheter m.m. 

 

  • Konsult som kurator i Luleå och i andra kommuner enligt avtal

  • Föreläsningar/utbildningar om bl.a psykisk hälsa/ohälsa, lågaffektivt bemötande, hjärnsmarta studier 

  • Handledning personal

  • Stöd, rutiner och policys för att utforma strategiska insatser för att förebygga ohälsa/främja hälsa 

Mitt teoretiska perspektiv är systemteoretiskt och salutogent med fokus på beteende, förändringar och utveckling. Jag har magisterexamen i socialt arbete samt påbyggnadsutbildningar i beteendeanalys, mental ergonomi, motiverande samtal samt preventions- och behandlingsmetoder vid psykisk ohälsa.

 

Jag har flera års erfarenhet av individuella samtal, socialtjänst, familjebehandlare och kurator. Som socionom har jag psykosocial kompetens, vilket innebär att jag ser hela människans funktion i förhållande till dennes livssituation och livsmiljö. Jag följer Sveriges socionomers riksförbund skrift om yrkesetiska riktlinjer för socionomer och har tystnadsplikt. Jag innehar patient- och ansvarsförsäkring.

Mer om mig

"Som skolkurator på NTI Gymnasiet i Luleå arbetar Louise med den psykosociala miljön på individ-, grupp-, och organisationsnivå. Louise är oerhört nära den dagliga verksamheten. Som kurator har hon ett bra kontaktnät och samverkar med personal eller externa aktörer för att lyfta in olika främjande och förebyggande aktiviteter i skolan. 
 

Louise har ett stort elevfokus. Hennes arbete i elevhälsan, förmåga att lyssna och bekräfta, väcka nyfikenhet och lust samt att se styrkor och möjligheter har lett till ett ökat välbefinnande hos våra elever och det har i sin tur bidragit till bättre förutsättningar för lärande och måluppfyllelse hos oss på NTI Gymnasiet i Luleå."

- Charlotte Pittja, rektor NTI-gymnasiet Luleå