top of page

Välmående skolor

Som kurator ser jag eleven i hela sitt sammanhang och fokus är hälsofrämjande och förebyggande. Det finns kunskap och strategier som hjälper oss att hantera studier, relationer, oro och nedstämdhet. Att bli lyssnad till och få stöd hjälper till att stärka den egna identiteten och lindra oro. En fungerande elevhälsa som är synlig är en viktig del för att skapa välmående skolor och möjliggöra goda studieresultat. Tjänsten omfattar samtalsstöd till elever, rådgivning till föräldrar och personal, psykosocialt arbete i klasserna, deltagande i åtgärdsprogram, kontakter med myndigheter m.m. 

 

  • Konsult som kurator i Norrbotten/Stockholm 

  • Föreläsningar/utbildningar om bl.a psykisk hälsa/ohälsa, lågaffektivt bemötande, hjärnsmarta studier 

  • Handledning personal

  • Stöd, rutiner och policys för att utforma strategiska insatser för att förebygga ohälsa/främja hälsa 

Mitt teoretiska perspektiv är systemteoretiskt och salutogent med fokus på beteende, förändringar och utveckling. Jag är socionom, fil.kand/mag. med grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1).  Jag har påbyggnadsutbildningar i beteendeanalys, neurocoachning, mental ergonomi, motiverande samtal samt preventions- och behandlingsmetoder vid psykisk ohälsa. 

 

Jag har sedan 2009 arbetat med individuella samtal, socialtjänst, familjebehandlare och kurator. Som socionom har jag psykosocial kompetens, vilket innebär att jag ser hela människans funktion i förhållande till dennes livssituation och livsmiljö. Jag följer Sveriges socionomers riksförbund skrift om yrkesetiska riktlinjer för socionomer och har tystnadsplikt. Jag innehar patient- och ansvarsförsäkring.

Mer om mig

Skolor har ordet

bottom of page