top of page

OM GDPR OCH PERSONUPPGIFTER 

 

Dessa regler gäller för alla organisationer som hanterar uppgifter eller uppgifter från EU-medborgare eller invånare. GDPR handlar främst om personuppgifter och riktar sig till alla som arbetar med personuppgifter eller information om EU-medborgare. Lagarna reglerar hur företag, organisationer och offentliga organ samlar in, bearbetar och lagrar data från användare och kunder eller om enskilda individer. Förordningen syftar främst till att ge större kontroll över individer om vad som händer med deras personliga uppgifter.

 

PERSONUPPGIFTSPOLICY OCH DATASKYDD

Louise Nelson AB (nedan benämnt som ”vi”/”oss”) värnar om din personliga integritet. Denna policy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Informationen gäller dig som är i kontakt med oss och använder våra tjänster, privatpersoner som företag. 

 

När du blir kund hos oss accepterar du den behandling som beskrivs i denna policy.  Vi är personuppgiftsansvariga för de uppgifter vi hanterar om dig som kund. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor eller begäran om radering av dina uppgifter via e-post mail@louisenelson.se eller telefon 0735 311 662. 

 

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT OCH VAD ÄR EN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel adress, telefonnummer, e-post, foton. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som görs med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

 

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DE PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN?

Louise Nelson AB organisationsnummer 559403-2426 är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

 

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG SOM KUND?

Vi samlar in och behandlar följande uppgifter om dig; namn, personnummer, telefonnummer, adress, mejladress, samt ytterligare information som kan komma att lämnas av dig i samband med din kommunikation med oss (dina ”personuppgifter”).

 

När du kontaktar oss sparas de personuppgifter du själv anger. Detta inkluderar utöver den e-postadress du mailar oss från även personuppgifter i textformat, som till exempel ett telefonnummer man önskar bli uppringd på. Vi sparar informationen för att kunna erbjuda en personlig och relevant kontakt. 

 

Du kan även kommunicera med oss genom sociala medier. När du gör det gäller respektive plattforms dataskyddspolicy (eller motsvarande policy). Vi använder sociala medier och den information du uppger i nivå med vad vi enligt deras policy tillåts göra.

 

HUR HANTERAR VI PERSONNUMMER?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat viktigt skäl. I de flesta fall är inhämtning av personnummer ej nödvändigt. Under samtalskontakt kan situationer uppstå där kontakt med andra aktörer behöver vidtas såsom medicinsk sjukvård och då lämnas dina personuppgifter vidare med ditt samtycke samt att det bedöms nödvändigt för att du ska kunna erhålla aktuellt stöd. 

 

VARFÖR BEHANDLAR VI OCH VARFÖR HAR VI RÄTT ATT BEHANDLA DINA UPPGIFTER?

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att kunna administrera och fullfölja avtalade tjänster, administrera fakturor och för att kunna kommunicera med dig som kund. Behandlingen av dina personuppgifter är till för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag och avtal. Vi behandlar enbart sådana personuppgifter som vi bedömer är nödvändiga för att bedriva vår verksamhet och enbart så länge det behövs för syftet. Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt namn, telefonnummer, fakturaadress och din mailadress. Syftet med en sådan behandling är att kunna hålla vår del av avtal/uppdrag samt kunna ta kontakt med dig som kund.

 

Vi kan komma att skicka ut e-post till kunder, till exempel meddelanden om viktig information för genomförande av kurser, föreläsningar eller andra avtalade tjänster som du som kund anmält dig till eller under pågående deltagande i någon av de tjänster du som kund använder. Sådana meddelanden skickas till den e-postadress kunden angett.

 

Vi kommer också att behandla dina personuppgifter när du skickar mejl till oss. Om ditt mejl innehåller personuppgifter använder vi dem normalt bara för att svara på dina frågor. Behandlingen av dina personuppgifter för att kunna svara på dina frågor och ge dig information grundas på en så kallad intresseavvägning. Vi har ett berättigat intresse av att kunna hantera dina förfrågningar och kommunicera med dig som vänt dig till oss och bedömer att risken för integritetskränkning är begränsad eftersom du själv vänt dig till oss med ditt ärende. Vi gör därför bedömningen att vi har rätt att behandla dessa uppgifter efter en intresseavvägning.

 

Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra vår verksamhet sparas under en tid om 12 månader efter den senast kontakten samt lämnade referenser används efter överenskommelse och kan när som helst begäras att raderas.

 

SEKRETESS

Vi har tystnadsplikt och sekretess råder då vi hanterar känsliga uppgifter enligt lagstiftning samt rådande etiska riktlinjer.  Vi kan föra arbetsanteckningar som förvaras oåtkomligt för obehöriga och raderas när behov ej föreligger men raderas alltid vid avslutad kontakt. 

 

VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Alla dina personuppgifter behandlas i Sverige.

 

HUR LÄNGE SPARAS DINA UPPGIFTER?

Dina uppgifter sparas så länge uppdraget pågår, längre om uppföljning planeras men raderas efter avslutad kontakt.  Inom ramen för bokföring, bokföringslagen (1999:1078), behöver vi för detta spara dina uppgifter även framöver i form av kopia på skickade fakturor via e-post eller post. Vi har därför en så kallad rättslig förpliktelse att bevara dina uppgifter längre i vissa fall.

 

PERSONUPPGIFTBITRÄDEN 

Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vår räkning i enlighet med våra instruktioner och de har inte rätt att använda uppgifterna till andra ändamål än vad som avtalats i instruktionerna.

 

Dina personuppgifter kan komma att delas med:

  •     Företag som hjälper oss med vår betalningshantering, till exempel banker och bokföringsprogram

  •     Informations- och betalningsaviutskick (tryck och/eller distribution)

  •     IT-tjänster (nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar)

  •     Remittering för vidare utredning till annan aktör (Landsting vanligast) men då gör vi det efter att man som kund         godkänt detta.

 

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Personuppgiftsbiträden garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och följer rådande lagstiftning.

 

HUR ANVÄNDER VI COOKIES? 

Vi använder cookies (kakor) på vår hemsida. Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som sparas i din webbläsare eller enhet. Detta möjliggör bl.a. att dina personliga inställningar behålls och hjälper oss att se vad besökare gör på vår hemsida. I inställningar på webbläsaren på din dator kan du välja om du inte vill att cookies automatiskt ska lagras i din dator.

Vi använder cookies för statistikuppgifter som gör att vi kan förbättra vår hemsida. Exempel på uppgifter vi samlar in är:

• antal besök

• vilka sidor som besöks

• vilka webbadresser/länkar besökare kommer ifrån

• vilka sökord som använts

• vilka sökmotorer som använts

Den insamlade informationen lämnas ej ut till obehörig. 

 

DINA RÄTTIGHETER

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och om du vill veta vilka uppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till dem.

 

RÄTT TILL RÄTTELSE

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

 

RÄTT TILL RADERING

Du kan begära radering av de personuppgifter vi behandlar om dig ifall uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats. Notera att vi på grund av Bokföringslagen (1999:1078) och andra relevanta lagar ibland måste spara information även efter att en sådan förfrågan har hanterats.

 

RÄTT TILL BEGRÄNSNING

Den registrerade har i vissa situationer rätt att kräva att behandlingen av hans eller hennes personuppgifter begränsas. Begränsning innebär i praktiken att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

 

RÄTT TILL DATAPORTABILITET

Du kan begära att vi lämnar ut dina uppgifter i ett maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig, till exempel en annan part eller leverantör. Detta gäller bara personuppgifter som du själv har gett oss, som behandlas automatiskt av oss och som vi behandlar för att hålla vad vi lovat i avtalet med dig eller för att du samtyckt.

 

TILLSYNSMYNDIGHET

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du därför rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

bottom of page